Jumat, 27 Februari 2009

ANGGARAN RUMAH TANGGA DKM

ANGGARAN RUMAH TANGGA DKM

Masjid Jami AL - JIHAD

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)

MASJID JAMI’ AL - JIHAD

JUKUT SIIL – DESA CIKANYERE, KECAMATAN SUKARESMI

BAB I KEPENGURUSAN

Pasal 1 Syarat Pengurus DKM

Syarat dasar menjadi Pengurus DKM adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, memahami dasar-dasar fiqih Islam dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKM.

Pasal 2 Hak & Kewajiban Pengurus DKM

1. Pengurus berhak memperoleh perlakuan yang sama dan memberi suara/pendapat baik secara lisan maupun tulisan.

2. Pengurus DKM berkewajiban:

a. Bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak Islami.

b. Mentaati AD dan ART.

c. Melaksanakan segala keputusan rapat

d. Berperan aktif dalam kegiatan DKM

e. Menghadiri undangan rapat.

f. Menjaga dan ikut serta menjujung tinggi nama baik DKM.

Pasal 3 Larangan & Sangsi

1. Pengurus DKM dilarang:

a. Melakukan usaha-usaha yang menimbulkan pertentangan atau perpecahan dalam organisasi DKM.

b. Melalaikan kewajiban seperti pada pasal 2 ayat 2 di atas.

c. Dengan nyata-nyata melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya.

2. Apabila melanggar pasal 3 ayat 1 di atas, pengurus DKM dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tulisan oleh Ketua atau Wakil Ketua DKM.

BAB II PENETAPAN PENGURUS

Pasal 4 Pembentukan Pengurus DKM

1. Pengurus adalah anggota yang dicalonkan dan terpilih secara aklamasi.

2. Pengurus dibentuk dan dibubarkan dalam rapat pleno yang diadakan setiap tiga tahun sekali.

3. Pengurus terdiri dari: (a) Penasihat; (b) Ketua; (c) Wakil Ketua; (d) Sekretaris; (e) Bendahara; (f) Bidang Idaroh; (g) Bidang Imaroh; dan (h) Bidang Ri’ayah. Struktur Pengurus DKM terlihat dalam Lampiran.

Pasal 5 Tugas Pokok Pengurus DKM

Tugas pokok Pengurus DKM secara garis besar adalah sbb:

1. Penasihat

Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pengurus DKM

2. Ketua

a. Memimpin dan membina DKM secara menyeluruh berdasarkan AD/ART.

b. Menjalankan dan mengevaluasi program kerja dan anggaran DKM yang diusulkan oleh masing-masing Bidang.

c. Membuat laporan kegiatan DKM dalam Rapat Pengurus setiap akhir tahun.

3. Wakil Ketua

Mewakili dan membantu Ketua dalam menjalankan tugas DKM

4. Sekretaris

a. Membuat administrasi DKM

b. Membuat undangan & notulen rapat atau kegiatan-kegiatan lain

c. Mendistribusikan informasi-informasi kepada seluruh pengurus DKM

5. Bendahara

a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan DKM

b. Membuat pembukuan dan laporan yang berkaitan dengan keuangan.

c. Mengumumkan posisi keuangan setiap Jum’at.

6. Bidang Idaroh

Bertugas membuat program kerja tahunan dan sekaligus melaksanakan program kerja tsb yang telah disetujui rapat pengurus dibidang pengembangan infrastruktur dan fasilitas Mesjid.

7. Bidang Imaroh

Bertugas membuat program kerja tahunan dan sekaligus melaksanakan program kerja tsb yang telah disetujui rapat pengurus dibidang peribadatan dan kegiatan sosial dilingkungan Mesjid.

8. Bidang Ri’ayah

Bertugas membuat program kerja tahunan dan sekaligus melaksanakan program kerja tsb yang telah disetujui rapat pengurus dibidang pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas Mesjid.

Pasal 6 Kehilangan Kepengurusan

Pengurus DKM dapat kehilangan kepengurusannya apabila:

1. Terbukti tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/ART.

2. Terbukti melanggar AD/ART.

3. Mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri kepada ketua DKM.

4. Meninggalkan dunia.

Setelah secara sah dinyatakan kehilangan haknya menjadi pengurus, selambat-lambatnya tujuh hari setelah itu, ketua menentukan penggantinya melalui sidang pleno.

BAB III RAPAT

Pasal 7 Rapat Pleno

1. Tugas pokok rapat pleno adalah merubah AD/ART dan formatur kepengurusan.

2. Rapat pleno dilaksanakan tiga tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dirasakan sangat perlu.

3. Rapat pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus.

Pasal 8 Rapat Pengurus

1. Tugas pokok rapat pengurus:

a. Membuat program kerja selama masa bakti kepengurusan.

b. Mengevaluasi program kerja sebelumnya.

c. Membuat & mengevaluasi AD/ART.

d. Membicarakan dan melakukan evaluasi masalah-masalah khusus yang sedang terjadi dalam organisasi.

2. Rapat pengurus dilaksanakan 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dirasakan sangat perlu.

3. Rapat pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus.

Pasal 9 Rapat Kerja

1. Tugas pokok rapat kerja:

a. Membicarakan, merumuskan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan rutin DKM.

b. Menjalin hubungan timbal balik diantara pengurus DKM.

2. Rapat kerja dilaksanakan minimal satu bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dirasakan sangat perlu.

3. Rapat kerja dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 10 Sumber Keuangan DKM

Untuk melaksanakan Program Kerja, DKM memperoleh sumberdana dari Zakat, Infaq, shodaqoh jariah, sumbangan dan bantuan yang sah dan halal serta tidak mengikat, serta usaha-2 lain yang sah dan halal.

Pasal 11 Laporan Keuangan

1. Segala persoalan yang berhubungan dengan keuangan dan sumber keuangan baik yang masuk maupun yang keluar harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Laporan keuangan dibuat oleh bendahara secara berkala, minimal sebulan sekali dan dilaporkan dalam Rapat Kerja.

BAB V LAIN-LAI
Pasal 12 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah oleh Rapat Pleno dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pengurus DKM yang hadir.

Pasal 13 Lain-Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan-peraturan tersendiri yang disepakati dan disahkan oleh Rapat Pengurus DKM.

BAB VI PENGESAHAN

Pasal 14 Pengesahan

ART ini disahkan oleh Kantor Departemen Agama Kota Cianjur. Kantor Urusan Agama / Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kecamatan Sukaresmi :

Nomor : _________________________

Tanggal : _________________________

Penasehat

Ketua RW. 04 Jukutsiil

Ketua

Ust.Daelimi

Wakil Ketua

Ust. Amun

Sekretaris

Badrudin

Bendahara

Engkos Koswara

Ketua Bidang Imaroh

Ust.Anas & Ust. Amun

Ketua Bidang Idaroh

Asep

Ketua Bidang Ri’ayah

Hanafi

Mengetahui / Mengesahkan :

Ketua BKM Kecamatan Sukaresmi Ketua BKM Kota Cianjur

_____________________________ ___________________________

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR DKM Masjid Jami’AL - JIHAD

ANGGARAN DASAR (AD)

DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)

MASJID Jami’AL - JIHAD

Jukutsiil - Sukaresmi

BAB I ORGANISASI

Pasal 1 Dasar Hukum & Sifat Organisasi

Dasar Hukum dari Organisasi ini adalah Al Qur’an dan Hadists Nabi Muhammad SAW, dan bersifat ukhuwah/kekeluargaan dan ta’awwun/gotong royong.

Pasal 2 Nama, Waktu & Tempat Kedudukan

Organisasi ini bernama Dewan Kemakmuran Masjid Jami’ AL-Jihad Jukutsiil – Sukaresmi, selanjutnya disebut DKM, didirikan pada tanggal 11 February 2009 untuk kurun waktu yang tidak terbatas, serta berkedudukan di Jln. Simpang Mariwati KM 7,5, RT 002 RW 004 Kelurahan Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kota Cipanas - Cianjur.

Pasal 3 Visi & Misi DKM

1. Visi

Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT serta mewujudkan Masjid Jami’ Al - Jihad sebagai pusat pengembangan & syi’ar Islam.

2. Misi

Untuk mencapai Visi tsb, DKM mempunyai Misi sebagai berikut:

(1) Menjalankan kewajiban terhadap Allah SWT dan sesama makhluk ciptaan Allah sesuai Al Qur’an & Hadits Nabi Muhammad SAW.

(2) Melaksanakan syi’ar Islam secara terus menerus & berkesinambungan dengan cara memperingati hari-hari besar Islam, pengajian dan pendidikan Islam, santunan anak yatim & duafa.

(3) Memelihara & meningkatkan sarana & prasarana Masjid yang ada untuk mendukung kegiatan Organisasi.

BAB II ANGGOTA & PENGURUS

Pasal 4 Anggota

Anggota DKM adalah seluruh kaum muslimin dan muslimah dari daerah sekitar Masjid, khususnya yang berada di Jukutsiil dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 5 Pengurus

Pengurus DKM dipilih dari anggota secara aklamasi dalam Rapat Pleno, dengan masa bakti tiga (3) tahun & dapat dipilih kembali untuk masa bakti selanjutnya. Struktur organisasi Pengurus dan uraian tugas-tugasnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB III PROGRAM KERJA & ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DKM

Pasal 6 Program Kerja DKM

Untuk mencapai visi & misinya, Pengurus DKM membuat Program Kerja, baik program kerja jangka pendek maupun jangka panjang atas dasar usulan dari seluruh pengurus dan disahkan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 7 Anggaran Pendapatan & Belanja DKM

Pengurus DKM membuat Anggaran Pendapatan & Belanja DKM sebelum melaksanakan kegiatannya. Anggaran ini dibuat berdasarkan usulan dari seluruh pengurus dan disahkan dalam Rapat Pengurus.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 8 Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini dapat dirubah oleh Rapat Pleno dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pengurus DKM yang hadir.

Pasal 9 Lain-2

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan-peraturan tersendiri yang disepakati dan disahkan oleh Rapat Pengurus DKM.

BAB V PENGESAHAN

Pasal 10 Pengesahan

DKM ini terdaftar dan dinyatakan sebagai Lembaga resmi pada Kantor Departemen Agama Kota Cianjur cq. Kantor Urusan Agama / Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kecamatan Sukaresmi :

Nomor : _________________________

Tanggal : _________________________

Penasehat

Ketua RW. 04 Jukutsiil

Ketua

Ust.Daelimi

Wakil Ketua

Ust. Amun

Sekretaris

Badrudin

Bendahara

Engkos Koswara

Ketua Bidang Imaroh

Ust.Anas & Ust. Amun

Ketua Bidang Idaroh

Asep

Ketua Bidang Ri’ayah

Hanafi

Mengetahui / Mengesahkan :

Ketua BKM Kecamatan Sukaresmi Ketua BKM Kota Cianjur

( _____________________ ) ( _____________________ )

Kamis, 26 Februari 2009

RAB Pembangunan Masjid Jami' Al Jihad
RENCANA ANGGARAN BIAYAPEMBANGUNAN MASJID JAMI' AL JIHAD JUKUTSIILNo URAIAN PERKERJAAN SAT. VOL. SAT.HARGA JUMLAHRp. Rp.A. Pekerjaan Persiapan 8,504,000B. Pekerjaan Lantai DasarPekerjaan-pekerjaan struktur beton dan pondasiPekerjaan Galian Tanah Pondasi/Tapak 47 m3 45,000 2,094,300Pekerjaan pasang pondasi batu kali 37 m3 255,000 9,317,700Pekerjaan Pondasi Tapak Beton 100x100 16 m3 1,800,000 28,800,000Pekerjaan Cor Beton Slope 20x40 14 m3 1,800,000 25,200,000Pekerjaan Cor Beton Kolom K1 30/30 10 m3 1,800,000 18,144,000Pekerjaan Cor Beton Balok Konstruksi 20/40 19 m3 1,800,000 34,560,000Pekerjaan Cor Beton Plat Beton Lantai 58 m3 1,800,000 103,680,000C. Pekerjaan Pasangan/Plaster/AciPekerjaan Pasang Tembok Batu Bata 320 m2 75,000 24,000,000Pekerjaan Plester dan aci tembok 640 m2 32,500 20,800,000Pekerjaan Plester dan aci lisplank Beton 79 m2 75,000 5,925,000Pekerjaan Plaster dan aci balok (ornamen) 289 m2 27,500 7,933,750D. Pekerjaan Kusen Pintu dan JendelaPasang Kusen pintu 1 daun 2 unit 2,450,000 4,900,000Pasang Kusen Jendela / 1 daun 12 unit 950,000 11,400,000Pasang kusen pintu 2 daun 2 unit 3,300,000 6,600,000Pasang Kusen Bouvenle 3 unit 450,000 1,350,000Kaca 8 mm di bevel dan assesories 30 unit 675,000 20,250,000Kunci Pintu standar yalle 3 set 150,000 450,000Grendel / Slot Jendela 24 set 25,000 600,000Engsel Pintu 18 set 25,000 450,000Engsel Jendela 24 set 15,000 360,000E. Pekerjaan Mekanikal dan ElektrikalTitik Lampu TL 20 Watt 10 pcs 55,000 550,000Titik Lampu TL 40 Watt 8 pcs 95,000 760,000Stop Kontak Ex Nasional 8 pcs 65,000 520,000Saklar-saklar Ex Nasional 10 pcs 65,000 650,000Panel 4 PS 1 pcs 1,500,000 1,500,000Titik Kipas Angin 4 pcs 350,000 1,400,000Pompa Jet Pump 600 Watt 1 pcs 2,250,000 2,250,000F. Pekerjaan Instalasi Air / PlumbingInstalasi Air Bersih 1 lot 850,000 850,000Instalasi Air Kotor 1 lot 1,500,000 1,500,000Tangki air kapasitas 1000 liter 1 lot 1,500,000 1,500,000Pembersih septic tank dan Rembesan 1 lot 4,200,000 4,200,000Penangkal Petir 1 lot 3,800,000 3,800,000G. Pekerjaan Pasang KeramikPasang Keramik Lantai 40x40 ex Roman 366 m2 75,000 27,450,000H Pekerjaan Cat FinishingCat langit-langit 192 m2 7,000 1,344,000Cat dinding 640 m2 7,000 4,480,000Cat kayu pintu jendela 42 m2 10,000 420,000TOTAL 388,492,750

( Ust.Daelimi )


( Badrudin )Ketua DKM


SekretarisPROPOSAL PANITIA PEMBANGUNAN

PANITIA PEMBANGUNAN

MASJID AL-JIHAD

Sekretariat Pembangunan Masjid Al-Jihad Kp.Jukutsiil
Alamat : Kp.Jukutsiil RT02 RW04 Desa Cikanyere, Telp 0263 582159

Jln. Simpang Mariwati Km. 7,5 Kec. Sukaresmi ,Cipanas

==================================================================

PROPOSAL

I. latar belakang

Perkembangan penduduk di Kp. Jukutsiil Kecamatan Sukaresmi, cianjur jawa barat cukup pesat, tidak terkecuali perkembangan penduduk di pemukiman Kp. Jukutsiil, yang saat ini berjumlah sekitar 300 sampai 310 Kepala Keluarga dengan mayoritas warganya adalah Islam. Warga Kp. Jukutsiil yang mayoritas Islam Sudah memiliki sebuah masjid yang Kapasitasnya sudah tidak memadai untuk beribadah sholat berjamaah, pengajian dan kegiatan Islami lainnya. Oleh karena itu kami warga Kp. Jukutsiil bermaksud Merenovasi masjid yang Insya Allah berlantai dua dengan luas 308 m2 (lantai I : 8 m x 12 m dan lantai II : 8 m x 12 m).

Dengan merenovasi masjid tersebut, diharapkan dapat menampung warga dalam kegiatan keagamaan, sosial dan kegiatan shalat berjamaah dapat berjalan lebih baik dan dapat menambah syiar Islam semakin berkembang.

II. Dasar pemikiran

Masjid adalah suatu tempat bagi masyarakat muslim berkumpul untuk beribadah kepada Allah SWT dan tempat bertemu untuk bersilahturami antara sesama muslim. Bahkan dalam perkembangannya masjid-masjid di tanah air telah menjadi sarana pendidikan bagi putra-putri penerus bangsa melalui pendidikan kerohanian dan menjadi tempat kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga kehadiran suatu masjid pada suatu daerah merupakan suatu kebutuhan.

Pembangunan suatu masjid yang cukup memadai dan mampu menampung kegiatan ibadah dan aktivitas sosial masyarakat, tentu membutuhkan dana yang cukup banyak yang tidak mungkin sumbernya hanya berasal dari masyarakat muslim disekitar lokasi pembangunan saja.

Allaah ta’aalaa berfirman dalam QS. Al- Baqarah 261,:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Sabda Rasulullah SAW :

“ Apabila anak adam ( manusia ) meninggal dunia maka putuslah segala amalnya perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu : Sodaqoh Jariyah , Ilmu yang bermanfa’at dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ”

III. lokasi

Jln.Simpang Mariwati KM 7.5 Kp. Jukutsiil Rt.02 Rw 04, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat.

IV. ANGGARAN BIAYA

Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan dalam pembangunan Masjid ini

sebesar Rp.388.492.750,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah ) dengan perincian terlampir

V. SUMBER DANA

Dana pembangunan masjid, diperoleh secara swadaya yang akan dikumpulkan dari berbagai instansi, masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat. Disamping berupa uang, Panitia Pembangunan Masjid Al-Jihad Kp. Jukutsiil juga menerima sumbangan berupa material bahan bangunan

Cara menyumbang:
Untuk sumbangan berupa barang ataupun uang dapat Bapak/Ibu/Saudara serahkan langsung ke :

·
Sekretariat Pembangunan Masjid Al-Jihad Kp.Jukutsiil
Alamat : Kp.Jukutsiil RT02 RW04 Desa Cikanyere, Jln. Simpang Mariwati Km. 7,5 Kec. Sukaresmi ,Cipanas Telp 0263 580867 Hp. 085659271749

· Sekretariat Pembangunan Masjid Al-Jihad Kp.Jukutsiil
Alamat : Kp.Jukutsiil RT03 RW04 Desa Cikanyere, Jln. Simpang Mariwati Km. 7,5 Kec. Sukaresmi ,Cipanas Telp 0263 582159 Hp. 081912152175

Atau yang berupa uang dikirim melalui rekening bank

a.n. ENGKOS KOSWARA. No. Rekening : 33.21.2042
Alamat : BRI simpedes Cabang Kawung Luwuk

VI. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat sebagai bentuk informasi yang dapat kami sampaikan, dengan tangan terbuka dan penuh tanggungjawab kami akan menerima dan memanfaatkan segala bentuk sumbangan dari para dermawan dan para muslimin baik berupa uang maupun bahan bangunan untuk kepentingan pembangunan masjid “ Jami Al Jihad “. Semoga partisipasi dan sumbangan para donator dicatat sebagai amal jariyah di sisi Allah Swt. Amin.

Jukutsiil, 11 February 2009

Panitia Pembangunan Masjid

AL - JIHAD

( Ust.Daelimi ) ( Badrudin )

Ketua DKM Sekretaris